Belang van certificaat van oorsprong

Image from AhCustoms.nl

Een certificaat van oorsprong is een juridisch document dat op grote schaal wordt gebruikt in de internationale handel om te verifiëren dat het product dat erin vermeld staat, afkomstig is uit een specifiek land. Een Certificaat van Oorsprong kan worden gedefinieerd als de eerste factuur of vrachtbrief die door een vervoerder, een verzender of een fabrikant aan een geadresseerde wordt uitgereikt. Het belangrijkste doel van een dergelijk document is om een adequate communicatie tussen de partijen die betrokken zijn bij de internationale handel te vergemakkelijken. Het wordt meestal afgegeven door de vervoerder, de importeur of de exporteur, terwijl de vrachtbrief bij de douane blijft. Dergelijke documenten zijn belangrijk om de veiligheid en eerlijke concurrentie tussen de buitenlandse importeurs en exporteurs te waarborgen.

Een Certificaat van Oorsprong kan vele toepassingen hebben. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een verzending van noodvracht te ondernemen, om aan te tonen dat de goederen zijn geïmporteerd of geëxpatateerd, om de echtheid van een handtekening op de geboorteakte te bewijzen en om informatie te verstrekken die nodig is voor een ongunstige kredietverzekering. Het is in wezen vereist om het land van zaken van de exporteur of van de importeur te registreren. In het geval van een bedrijf registreert het het soort eigendom, het adres van het hoofdkantoor en de aard van het eigendom. Voor een importeur bevestigt het dat de goederen zijn geïmporteerd of geëxpatateerd. Dus als de importeur de wereld rond wil varen zonder dat er gênante vragen worden gesteld, is dit het juiste document.

De inhoud van het certificaat van oorsprong is niet zo ingewikkeld. Ze bevatten echter wel het land van bestemming, de naam van de importeur of exporteur, namen van de geadresseerden, goederenlijst, datum van uitgifte, factuur opgesteld door de douane en de handtekening van de overheidsfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor internationale handel. Het certificaat van oorsprong kan ook een adresstempel en een echtheidsstempel bevatten. Dergelijke certificeringen zijn verplicht voor alle importeurs en exporteurs.

Het certificaat van oorsprong dient als bewijs van de oorsprong van de importeur of exporteur. Een certificaat van oorsprong heeft echter weinig nut, tenzij de douane het onderzoek ervan toestaat. Over het algemeen staat de douane inspectie van goederen alleen toe als de officieren worden geïnformeerd over hun herkomst. De douane staat onderzoek van de goederen vóór aankomst niet toe. Een certificaat van oorsprong wordt dus een zeer belangrijke vereiste voor de importeur of exporteur.

De eerste vereiste voor documentatie is de handelsfactuur. Dit is een officieel document met de details van de goederen met betrekking tot de plaats van opslag, verkoop en aankoop. Het is ook een bewijs van de oorsprong. De handelsfactuur wordt opgesteld door de douane met betrekking tot de plaats van opslag, verkoop en aankoop van de artikelen die bij de verzending zijn inbegrepen.

Een ander soort documentatie dat nodig is voor inklaring is de aangifte bij de douane. Dit zijn de documenten die de aan- of afwezigheid van de artikelen in de verzending aangeven en details geven over de hoeveelheid, kwaliteit, kwantiteit en locatie van de goederen. Deze certificaten bevatten ook de namen en adressen van de exporteurs en importeurs.

Een exporteur kan ook drie andere soorten certificaten nodig hebben. Ten eerste is er een verklaring van verantwoordelijkheid. De exporteur is verantwoordelijk voor het aangeven van de goederen zoals hem of haar toevertrouwd en voor het aantonen dat deze goederen te goeder trouw zijn vervoerd en ontvangen. Een handelscertificaat erkent dat goederen te goeder trouw in het land zijn vervoerd en ontvangen. Een ander document dat de eigendom van de goederen aantoont, is het eigendomscertificaat. Ten slotte is er een certificaat van eigendom dat erkent dat het onroerend goed in kwestie eigendom is van de exporteur.

Certificaat van oorsprong aanvragen vergemakkelijkt de bepaling van de belastbare en niet-belastbare kosten in het invoerende land. Dit helpt de importeur ook om te bepalen of er bijzondere rechten verschuldigd zijn op de ingevoerde goederen en op de goederen die worden vervoerd. Deze bijzondere heffingen kunnen worden ingevoerd vanwege douanebeperkingen of omdat de importeur speciaal voor een bepaald land heeft gekozen. De importeur kan waardevolle informatie krijgen over de regels die van toepassing zijn in het importerende land, maar ook over de valutakoersen, het handelsbeleid van het land en over zijn douane en andere gerelateerde vereisten.

https://www.youtube.com/watch?v=1J6kkLtPs7s

I am working on SEO and Lead Generation on the WordPress platform and playing around with WordPress customization. More: https://arafatmiah.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store